Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2009

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΛΠ - ΟΜΥΛΕ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009

Πρακτικό Συμφωνίας

Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για την επίλυση των θεμάτων, τα οποία δημιουργήθηκαν μεταξύ ΟΛΠ και Εργαζομένων κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Κατά την έναρξη των συζητήσεων τέθηκαν προς συζήτηση θέματα, τόσο από τη διοίκηση του ΟΛΠ, όσο και από τους εκπροσώπους των Εργαζομένων.
Στα ακόλουθα θέματα τα οποία και οι δύο πλευρές θεωρούν ως κρίσιμα υπήρξε σημαντική πρόοδος, ώστε να είναι σήμερα δυνατή η διατύπωση των εκατέρωθεν θέσεων και των σημείων, στα οποία τα μέρη συμπίπτουν και συμφωνούν ως προς τον τρόπο επίλυσης και αντιμετώπισής τους. Τέλος αναφέρονται τα θέματα για τα οποία απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία, εξειδίκευση και ενέργειες τρίτων μέχρι να επιλυθούν πλήρως, και για τα οποία έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές ενέργειες.

Εν όψει των ανωτέρω, οι δύο πλευρές θεωρούν ότι το πρακτικό αυτό καταγράφει σε τελική μορφή την πραγματική κατάσταση και εκφράζει τις θέσεις των δύο πλευρών, αποτελεί δε την δεσμευτική βάση για την σύναψη μιας ολοκληρωμένης εργασιακής συμφωνίας και υπογραφής νέων Επιχειρησιακών Συμβάσεων Εργασίας για το προσεχές χρονικό διάστημα.

Τα θέματα επί των οποίων διεξήχθη συζήτηση και επήλθε συμφωνία είναι:

1. Ίδρυση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων
Η Διοίκηση του ΟΛΠ, έχει εισηγηθεί στο αρμόδιο Υπουργείο την ίδρυση διά νόμου, Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, εις την οποίαν θα υπάγεται η λειτουργία όλων των ιδιωτικών και δημοσίων λιμένων, Η σχετική εισήγηση έγινε αποδεκτή κατ’ αρχήν από την αρμόδια Υπουργό.
Ο ΟΛΠ στο πλαίσιο αυτό θα επεξεργασθεί και θα καταθέσει τις εισηγήσεις του, για την λειτουργία και τις αρμοδιότητες της ΡΑΛ τις οποίες θα γνωστοποιήσει στους εκπροσώπους των εργαζομένων προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους.
Ως κατ’ αρχήν βασικοί άξονες της εισήγησης αυτής συμφωνούνται:
α) Η προστασία του Δημοσίου Συμφέροντος, εντός των λιμένων, κατά την παροχή λιμενικών Υπηρεσιών.
β) Ο έλεγχος των παρόχων, για την τήρηση των διατάξεων που διέπουν την λειτουργία τους, η προστασία των εργαζομένων, από αντίθετες προς το Δημόσιο συμφέρον συμπεριφορές των
εργοδοτών και η εξασφάλιση συνθηκών ανάπτυξης με αύξηση των θέσεων εργασίας.
γ) Η εκπαίδευση και η πιστοποίηση των διαφόρων ειδικοτήτων λιμενικών υπηρεσιών και η προαγωγή των συνθηκών λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων, στα επίπεδα των πλέον σύγχρονων ευρωπαϊκών λιμένων.

2. Η υπαγωγή του συνόλου του προσωπικού στο λόγο καταγγελίας του άρθρου 12, παρ. 4α, Ν. 2688/1999.
«Η επέκταση της ρύθμισης και το πέραν της 30.3.2009 χρονικό διάστημα (και για όλες τις μελλοντικές προσλήψεις) θα γίνει με διάταξη η οποία θα προστεθεί στο άρθρο 75 § 1β του ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. με το ακόλουθο περιεχόμενο,
«Με καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους της εταιρείας (απόλυση) η οποία επιτρέπεται μόνο για τους προβλεπόμενους στο άρθρο 77§2γ, δ, του Γ.Κ.Π.». Η προσθήκη θα κυρωθεί με Υπουργική Απόφαση.

3. Ομογενειοποίηση όλων των κατηγοριών του προσωπικού.
Η ανάκληση των ΚΥΑ, που εκδόθηκαν για ΟΛΠ και ΟΛΘ, κατ’ εξουσιόδοτηση του Ν. 3429/2005 εξαιρεί τις επιχειρήσεις αυτές από την εφαρμογή του άρθρου 13 Ν. 3429/05.
Κατ’ ακολουθίαν και στην Ν.Επ., Σ.Σ.Ε, θα συμβληθούν δια των Συνδικαλιστικών Οργανώσεών τους, το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού, το οποίο θα υπάγεται εφεξής σε ενιαία ρύθμιση ως προς τα ρυθμισμένα ζητήματα από τον ΓΚΠ, και τα συμφωνούμενα στην εκάστοτε ισχύουσα Επ.Σ.Σ.Ε.

4. Κίνητρα για συνταξιοδότηση σε συμφωνία με την επιχείρηση
α) Όσοι εργαζόμενοι θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης την 31.12.2009 είτε μέχρι 31.12.2010 θα αποχωρήσουν από την επιχείρηση, οι μεν πρώτοι, αμέσως μόλις συμπληρώσουν την κανονική άδειά τους και σε κάθε περίπτωση το αργότερο την 28.2.2010, οι δε δεύτεροι, αμέσως μόλις συμπληρώσουν το υπόλοιπο της κανονικής τους άδειας, την οποίαν θα λάβουν το αργότερο την επομένη της συμπλήρωσης του σχετικού δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο σαράντα πέντε ημέρες μετά την ημερομηνία συμπλήρωσής του. Η σχετική δήλωση αποχώρησης θα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία για όσους συμπληρώνουν το σχετικό δικαίωμα μέχρι την 31.12.2009, για τους υπόλοιπους δε το αργότερο μέχρι την ημέρα συμπλήρωσης του δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησής τους.
β) Όσοι αποχωρήσουν με την διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου θα λάβουν ως οικονομικό κίνητρο ποσόν πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και επιπλέον πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) για κάθε έτος, που μεσολαβεί μεταξύ της αποχώρησής τους και του χρόνου υποχρεωτικής συνταξιοδότησής τους.
γ) Το συνολικό ποσό του οικονομικού κινήτρου της προηγούμενης παραγράφου δεν θα υπερβεί σε καμία περίπτωση το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000), ανά συνταξιοδοτούμενο.
δ) Το ποσό του οικονομικού κινήτρου καταβάλλεται επιπλέον κάθε άλλου ποσού που δικαιούται ο εργαζόμενος κατά την συνταξιοδότησή του με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.
ε) Η ίδια διαδικασία θα εφαρμοσθεί αναλόγως για όσους θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα τα έτη 2011 και 2012 και δηλώσουν την επιθυμία τους να αποχωρήσουν από την επιχείρηση.
στ) Το δικαίωμα της πρόωρης συνταξιοδότησης κατά τα ανωτέρω παρέχεται σ’ όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων της επιχείρησης χωρίς εξαιρέσεις.
ζ) Η υπηρεσία θα εκδώσει άμεσα εγκύκλιο εφαρμογής της συμφωνίας αυτής ώστε να ενημερωθούν αναλυτικά οι εργαζόμενοι και να αρχίσει η εφαρμογή της.

5. Εθελουσία έξοδος Ν. 3654/2008. Μετατάξεις
α) Θα παραταθούν με διάταξη νόμου οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων εθελουσίας εξόδου και υποχρεωτικής αποχώρησης. Ορίζονται νέες ημερομηνίες οι εξής:
- Υποβολής αιτήσεων μέχρι 28.2.2010.
- Υποχρεωτικής αποχώρησης η 30.6.2010. Η σχετική τροπολογία κατατέθηκε την 3.12.09 στην Βουλή.
β) Ο ΟΛΠ, θα προκαλέσει έκδοση εγκυκλίου του ΙΚΑ, ως προς όλα τα ζητήματα εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων του Ν. 3654/2008, ώστε να εφαρμοσθούν χωρίς αβεβαιότητα και χωρίς προβλήματα για τους εργαζομένους, στα οριζόμενα ανωτέρω νέα χρονικά περιθώρια. Ήδη το σχετικό έγγραφο υπεβλήθη στην Διοίκηση του ΙΚΑ από τον ΟΛΠ.
Ο ΟΛΠ θα προσλάβει ειδικό σύμβουλο συνταξιοδοτικών θεμάτων, ο οποίος θα υποστηρίζει τόσο τους αιτούμενους, την συνταξιοδότησή τους, εργαζομένους, όσο και τις υπηρεσίες του ΟΛΠ, για τον νόμιμο τρόπο σύνταξης των σχετικών φακέλων και την ορθή εφαρμογή του Νόμου και των εγκυκλίων του ΙΚΑ.
γ) Όσοι εργαζόμενοι επιθυμούν να υπαχθούν σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου αλλά δεν υπάγονται για νομικούς λόγους στις ισχύουσες για την εθελουσία αποχώρηση διατάξεις με βάση την εγκύκλιο του ΙΚΑ, θα υπαχθούν με νέα διάταξη, η οποία θα προετοιμαστεί εν τω μεταξύ σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και το ΙΚΑ, ώστε να μην υπάρξουν νομικά προβλήματα εφαρμογής της, όπως αυτά αναφέρονται στο από 4/12/2009 αρ. πρωτ. 42064 έγγραφο του ΟΛΠ προς το ΙΚΑ.
δ) Όσοι υπαχθούν στην ισχύουσα ρύθμιση για αποχώρηση την 30.6.2010, και όσοι υπαχθούν σε νεότερη ρύθμιση για να αποχωρήσουν μετά την άνω ημερομηνία θα έχουν ίση μεταχείριση, εκτός της επεκτάσεως του χρονικού ορίου κατά ένα έτος (2016).
ε) Οι ρυθμίσεις περί μετατάξεων θα εφαρμοσθούν κατ’ αρχήν ως έχουν, για όσους επιθυμούν και δικαιούνται.
Σε περαιτέρω διαπραγμάτευση θα εξετασθεί η τροποποίηση της εκδοθείσας ΚΥΑ για τον ορισμό του αριθμού μετατασσομένων, ώστε αφ’ ενός να διευρυνθεί ο αριθμός όσων δικαιούνται επεκτεινόμενο και στους σήμερα υπηρετούντες, αφ’ ετέρου να τεθούν ορισμένα κριτήρια υπαγωγής, για να μην αποχωρήσουν απαραίτητοι για την λειτουργία του ΟΛΠ υπάλληλοι.
Στα πλαίσια των συνομιλιών με το ΙΚΑ, θα εξετασθεί το ζήτημα της ασφαλιστικής συνέχειας των μετατασσομένων και θα επιδιωχθεί η εξεύρεση ευνοϊκής υπέρ των εργαζομένων λύσης, στο μέτρο που επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

6. Εξασφάλιση ισοδύναμων όρων εργασίας και αμοιβής των εργαζομένων του ΟΛΠ, μετά την λειτουργία της Προβλήτας Ι
α) Η διοίκηση της ΟΛΠ ΑΕ θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να εξασφαλίσει στο σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, αντίστοιχους όρους εργασίας και αμοιβής με εκείνους που ίσχυσαν κατά την προηγούμενη διετία 2007 και 2009, χωρίς να επηρεασθούν δυσμενώς οι εργαζόμενοι, από την παραχώρηση της Προβλήτας ΙΙ.
β) Η επίτευξη του στόχου αυτού, είναι ενδεχόμενο να απαιτήσει χρόνο που θα υπερβεί το πρώτο έτος λειτουργίας της Προβλήτας Ι, (δεύτερο εξάμηνο 2010, πρώτο εξάμηνο 2011). Για τον σκοπό αυτό, με σχετική σύμβαση μεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και Εργαζομένων, ο ΟΛΠ ΑΕ θα καταβάλλει στους εργαζομένους οι οποίοι θα παραμείνουν στο προσωπικό του και δεν δικαιούνται να υπαχθούν σε καμία από τις προβλεπόμενες στο συμφωνητικό αυτό διαδικασίες αποχώρησης και σε κάθε περίπτωση σε όσους εργαζομένους θα υπηρετούν κατά το χρονικό διάστημα από 1/7/2010 έως 31/12/2011 οικονομική ενίσχυση ως εξής:
i. Την 31/12/2010 θα καταβληθεί σε κάθε εργαζόμενο δικαιούχο κατά τα ανωτέρω της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσό 4.000 €.
ii. Την 31/12/2011 θα καταβληθεί σε κάθε εργαζόμενο δικαιούχο κατά τα ανωτέρω της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσό 4.000 €.
Σε περίπτωση κατά την οποία καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό από τα ανωτέρω σε μη δικαιούχο το σχετικό ποσό θα αφαιρεθεί από το επίδομα αποχώρησης το οποίο δικαιούται να εισπράξει με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.
γ) Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης των προηγουμένων παραγράφων θεωρείται έκτακτη παροχή του εργοδότη εφάπαξ συμφωνούμενη εξαιτίας της διαρθρωτικής αλλαγής στη λειτουργία του λιμένος και δεν συνυπολογίζεται στο μισθό, στις υπερωρίες ή άλλες τακτικές παροχές του εργοδότη.
δ) Κατά το έτος 2012 θα εξετασθεί η επιτευχθείσα ανάπτυξη εργασιών τα προηγούμενα χρόνια, οι συνθήκες εργασίας και αμοιβής του προσωπικού του ΟΛΠ και θα συμφωνηθεί εάν υφίσταται ανάγκη περαιτέρω μισθολογικής υποστήριξης ως και ο τρόπος αυτής. Ως υφιστάμενη ανάγκη μισθολογικής υποστήριξης των εργαζομένων θα αναγνωρισθεί η περίπτωση κατά την οποία οι συνολικές έκτακτες αμοιβές (υπερωρίες και αργίες) των εργαζομένων κατά το έτος 2011 είναι κατώτερες από το ποσοστό 40% των αντιστοίχων αμοιβών που καταβλήθηκαν στον ίδιο αριθμό εργαζομένων κατά μέσο όρο τα έτη 2007 και 2009.

7. Σύμβαση υπεργολαβίας
Η διοίκηση του ΟΛΠ θα διαπραγματευθεί άμεσα με τον ΣΕΠ για τα ακόλουθα ζητήματα προκειμένου:
• Να παραταθεί η διάρκεια της σύμβασης, ώστε ο μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων του ΟΛΠ, να απασχοληθεί στην προβλήτα ΙΙ μέχρι ένα μήνα πριν την έναρξη εμπορικής λειτουργίας της Προβλήτας Ι ενωρίτερα δε να αποχωρήσουν όσοι εργαζόμενοι είναι απαραίτητοι για την ολοκλήρωση των εργασιών προετοιμασίας λειτουργίας για την Προβλήτα Ι.
• Την συνεργασία μεταξύ ΟΛΠ και ΣΕΠ για την απασχόληση ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων του ΟΛΠ στην ΣΕΠ, με εργολαβική σύμβαση, για το χρονικό διάστημα μετά την λήξη της σύμβασης υπεργολαβίας.
• Την κατάργηση των όρων για αυξημένη παραγωγικότητα.
• Την εκπαίδευση του προσωπικού ΣΕΠ από τον ΟΛΠ σύμφωνα με το άρθ. 31 της σύμβασης παραχώρησης.

Το παρόν πρακτικό, θα τεθεί υπ’ όψιν των αρμοδίων Οργάνων της εταιρείας και των εργαζομένων προς έγκριση και υπογραφή, σε κάθε περίπτωση η σχετική διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο πλευρών θεωρείται, ολοκληρωθείσα, όσον αφορά τα περιλαμβανόμενα θέματα τα οποία θεωρούνται πλήρως καταγεγραμμένα στο παρόν, το οποίο και μονογράφεται από τα μέρη για την πίστωση του περιεχομένου του.
Αθήνα 9/12/2009

Ο Πρόεδρος &
Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΠ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος
της ΟΜΥΛΕ
Ο Αντιπρόεδρος
της ΟΜΥΛΕ
Ο Β΄ Αντιπρόεδρος της ΟΜΥΛΕ
Το Μέλος του Δ.Σ. της ΟΜΥΛΕ
Ο Πρόεδρος
της Ένωσης Λιμενεργατών
Ο Γενικός Γραμματέας
της Ένωσης Λιμενεργατών