Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΛΠ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ Σ.ΕΜΠΟ


Κόντρα ΟΛΠ-Νομαρχίας Πειραιά για την COSCO.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ κ. Ν. Αναστασόπουλος απάντησε στην επιστολή-παρέμβαση του Νομάρχη Πειραιά κ. Μίχα για το θέμα της σύμβασης με την COSCO και τη θέση που αυτός έλαβε.


Στο κείμενο της επιστολής του προς τον Νομάρχη ο κ. Αναστασόπουλος αναφέρει τα ακόλουθα:


"Όπως σας είναι γνωστό η μεταξύ ΟΛΠ & Cosco Pacific Ltd υπογραφείσα Σύμβαση Παραχώρησης τμήματος της εκμετάλλευσης του ΣΕΜΠΟ κυρώθηκε από την Βουλή των Ελλήνων με τον Ν.3755/09 και συνεπώς αποτελεί νόμο του Κράτους.Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3.1., με τίτλο «Θέση της Σύμβασης σε ισχύ», της εν λόγω Σύμβασης, η τελευταία έχει τεθεί ήδη σε ισχύ, συγκεκριμένα από τις 6 Αυγούστου 2009, οπότε εκπληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες εκ του ανωτέρω άρθρου προϋποθέσεις. Είναι σαφές ότι έκτοτε η Σύμβαση είναι εν ισχύ και υλοποιείται, γεγονός που συνεπάγεται ότι η μη τήρηση των όρων αυτής από τα συμβαλλόμενα μέρη, επισύρει τις νόμιμες διεκδικήσεις από το προσβαλλόμενο μέρος για καταβολή ρητρών, αποζημιώσεων και λοιπών απαιτήσεων, όπως προβλέπονται τόσο από την ίδια την Σύμβαση, όσο και από τον Αστικό Κώδικα.Επίσης στο άρθρο 3.2. της Σύμβασης με τίτλο «Παράδοση ΣΕΜΠΟ-Έναρξη Παραχώρησης»,ορίζεται ότι κατά το διάστημα από τις 6-8-2009, που η Σύμβαση ετέθη σε ισχύ, μέχρι το αργότερο την 30η Σεπτεμβρίου 2009 θα έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη στο Παράρτημα 7 διαδικασία παράδοσης από τον ΟΛΠ και παραλαβής από την παραχωρησιούχο των υφιστάμενων εγκαταστάσεων & εξοπλισμού του ΣΕΜΠΟ, που εμπίπτουν στο αντικείμενο παραχώρησης. Παράταση αυτής της καταληκτικής ημερομηνίας είναι πιθανή εφόσον δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΟΛΠ, άλλως, σε περίπτωση καθυστέρησης, επαπειλούνται απαιτήσεις σε βάρος του ΟΛΠ.Κατόπιν των ανωτέρω είναι προφανές, ότι η εκ μέρους σας προτεινόμενη ενέργεια, οδηγεί αφενός σε παράβαση Νόμου του Κράτους και αφετέρου σε παραβίαση όρων ισχύουσας σύμβασης με ότι τούτο συνεπάγεται.Ως Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ ΑΕ δεν είναι δυνατό να ενεργήσω παραβαίνοντας τους νόμους του Κράτους και επί πλέον οφείλω να προστατεύσω την εταιρεία από κάθε διεκδίκηση, ιδιαίτερα όταν είναι δυνατό να επιφέρει σε αυτή ανεπανόρθωτη υλική αλλά και ηθική βλάβη."