Παρασκευή 24 Ιουλίου 2009

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΛΠ ΠΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑ ΤΣΟΥΡΗ


<Αξιότιμη κα Τσουρή, Ο ΟΛΠ ΑΕ υπέβαλε αιτήματα χρηματοδότησης το 2007, συνολικού ύψους €58εκ. στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ προς την Διαχειριστική Αρχή ΟΑΛΑΑ (Οδικοί Άξονες-Λιμάνια-Αστική Ανάπτυξη) του ΥΠΕΧΩΔΕ. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ σε ποσοστό 80% και τα εν λόγω αιτήματα χρηματοδότησης που κοινοποιήθηκαν στην Ευρ. Επιτροπή αφορούν στην: 1. Κατασκευή Πεζογέφυρας και μικρών ντόκων εξυπηρέτησης ακτοπλοϊκών πλοίων στο Κεντρικό επιβατικό λιμάνι. 2. Κατασκευή υποδομής του Προβλήτα Ι. 3. Προμήθεια λιμενικού εξοπλισμού. Κατόπιν της επίσημης ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό IP/09/1132/13-7-2009 η ΕΕ ενέκρινε τη χρηματοδότηση της πεζογέφυρας και των ντόκων στο Κεντρικό λιμάνι. Σε ότι αφορά την πεζογέφυρα, η ΕΕ θεωρεί ότι δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση, καθώς είναι υποδομή προσβάσιμη σε όλους τους χρήστες χωρίς οικονομικό όφελος για τον ΟΛΠ και συμβάλλει στην ασφάλεια των επιβατών. Η χρηματοδότηση των ντόκων της ακτοπλοΐας, σύμφωνα με την ΕΕ, αποτελεί μεν κρατική ενίσχυση η οποία όμως είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή αγορά καθώς συνάδει με την Ευρωπαϊκή πολιτική για τις μεταφορές συμβάλλοντας στη σύνδεση της νησιωτικής περιφέρειας με την ηπειρωτική χώρα και την ενίσχυση της σύνδεσης πλοίου και σταθερού μέσου τροχιάς. Η ΕΕ ξεκινάει επίσημη έρευνα για τις υπόλοιπες δύο υποθέσεις χρηματοδότησης, για τις οποίες θεωρεί ότι αποτελούν κρατικές ενισχύσεις και πιθανώς να έχουν επιπτώσεις στον κοινοτικό ανταγωνισμό. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι οι αιτήσεις δεν είναι συμβατές, ή ότι απορρίφθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση του ΟΛΠ θα υποβάλλει όλα τα αναγκαία στοιχεία ώστε να στοιχειοθετηθεί η συμβατότητα της χρηματοδότησης. Ειδικότερα, η αιτηθείσα χρηματοδότηση για τον Προβλήτα Ι αφορά την κατασκευή της υποδομής και δεν περιλαμβάνει τον υπό παραγγελία εξοπλισμό του νέου τερματικού που όπως γνωρίζετε παραμένει υπό τη διαχείριση του ΟΛΠ. Άλλωστε, ο ΟΛΠ έχει ήδη χρηματοδοτήσει ή χρηματοδοτεί με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια το ανωτέρω έργο (πρόσφατα άλλωστε υπεγράφη χρηματοδοτική συμφωνία με την ΕΤΕπ. για τον Προβλήτα Ι) και δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα κανένα κονδύλι κρατικής ή κοινοτικής ενίσχυσης. Συνεπώς στην περίπτωση θετικής εξέλιξης του αιτήματος, ο ΟΛΠ θα είναι άμεσα ωφελημένος και βεβαίως και το Κράτος στο οποίο ανήκει κατά κυριότητα το σύνολο της υποδομής αυτής και την οποία, σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης ΟΛΠ- Δημοσίου, θα έπρεπε να χρηματοδοτήσει καθ’ ολοκληρία ως έργο εθνικού ενδιαφέροντος. Σε ότι αφορά την αιτηθείσα χρηματοδότηση για τον εξοπλισμό, αυτή αφορά σε πλήθος μηχανημάτων προς χρήση τόσο στον υπό παραχώρηση στη Cosco (η αναφερόμενη στην ανακοίνωση ως «ιδιωτική επιχείρηση») προβλήτα ΙΙ, όσο και στον Προβλήτα Ι που παραμένει στον ΟΛΠ. Ο εν λόγω όμως εξοπλισμός αποκτήθηκε στο παρελθόν από τον ΟΛΠ και πάντως πριν το 2008 που ξεκίνησε η διαδικασία της παραχώρησης του Προβλήτα ΙΙ. Επομένως οποιαδήποτε θετική απόφαση από την Ευρ. Επιτροπή μόνο θετικό αποτέλεσμα μπορεί να έχει για τον Οργανισμό και ουδέν όφελος για τη Cosco. Άλλωστε, οποιοδήποτε ποσό εγκριθεί θα εισπραχθεί αποκλειστικά από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί το γεγονός ότι η απόφαση χρηματοδότησης για το Κεντρικό επιβατικό λιμάνι, που για πρώτη φορά επιτυγχάνεται από την εισαγωγή του ΟΛΠ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δημιουργεί θετικό προηγούμενο για την υπαγωγή της εταιρείας σε ανάλογα χρηματοδοτικά προγράμματα. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στα πλαίσια και των σχεδιασμών του ΟΛΠ για την επέκταση του επιβατικού λιμανιού η οποία θα είναι απαραίτητη στην επόμενη δεκαετία, δεδομένων των ρυθμών αύξησης του επιβατικού έργου στην ακτοπλοΐα και την Κρουαζιέρα. Είναι φανερό, ότι η χρηματοδότηση που ο ΟΛΠ πέτυχε αποτελεί απολύτως θετική εξέλιξη για τον Οργανισμό και ανοίγει προοπτικές και για τα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας ώστε και εκείνα να αναζητήσουν με αξιώσεις ανάλογες ενισχύσεις. Για το λόγο αυτό είμαστε σίγουροι ότι θα σας βρούμε αρωγό στην προσπάθεια του Οργανισμού για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος και στις εκκρεμούσες αιτήσεις χρηματοδότησης. Με εκτίμηση, Ο Διευθύνων Σύμβουλος >

ΜΠΛΟΚΟ Ε.Ε ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΛΠ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ανακοίνωσή της προς τον ΟΛΠ, εκφράζει τις αμφιβολίες της για την χρηματοδότηση ορισμένων έργων του ΟΛΠ. Για το λόγο αυτό αποφάσισε να αξιολογήσει το θέμα σε βάθος πριν προχωρήσει στην εν λόγω χρηματοδότηση.


Η πλήρης ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως εξής :


"Η Επιτροπή εγκρίνει εν μέρει δημόσια χρηματοδότηση για έργα ανάπτυξης υποδομής στο λιμάνι του Πειραιά στην Ελλάδα
Reference: IP/09/1132 Date: 13/07/2009


HTML:
EN FR DE EL
PDF:
EN FR DE EL
DOC:
EN FR DE EL
IP/ 09/ 1132
Βρυξέλλες , 13 Ιούλιος 2009

"Η Επιτροπή εγκρίνει εν μέρει δημόσια χρηματοδότηση για έργα ανάπτυξης υποδομής στο λιμάνι του Πειραιά στην Ελλάδα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα δημόσια χρηματοδότηση για την κατασκευή γέφυρας πεζών και μόλων στο σταθμό επιβατών του λιμανιού του Πειραιά. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με τη δημόσια χρηματοδότηση κατασκευής μόλου και την αγορά διαφόρων τύπων εξοπλισμού στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του ίδιου λιμανιού.
Σύμφωνα με το σχέδιο των ελληνικών αρχών, η κατασκευή γέφυρας πεζών και μόλων στο σταθμό επιβατών του λιμανιού του Πειραιά θα κοστίσει 5,1 εκατομμύρια ευρώ.
Η γέφυρα πεζών αποβλέπει στο να εξασφαλίσει καλύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση προς και από το σταθμό επιβατών του λιμανιού και από το σιδηροδρομικό σταθμό Αθηνών Πειραιά. Οι μόλοι αποβλέπουν στην εξασφάλιση πρόσθετων θέσεων πρόσδεσης για τα πλοία που εξυπηρετούν τα ελληνικά νησιά.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η δημόσια χρηματοδότηση για την κατασκευή της γέφυρας δεν εμπλέκει κρατικές ενισχύσει ς, δεδομένου ότι αποτελεί γενικού χαρακτήρα υποδομή, ανοικτή σε όλους τους χρήστες, η οποία δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ).
Όσον αφορά τη χρηματοδότηση της κατασκευής των μόλων στο σταθμό επιβατών του λιμανιού, η Επιτροπή αποφάσισε ότι το εν λόγω μέτρο δεν συνιστά κρατική ενίσχυση, δεδομένου ότι αφορά δημόσια επένδυση σε λιμενικές εγκαταστάσεις οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης, πλην όμως συμβατής με την κοινή αγορά. Πράγματι, η επένδυση στις εν λόγω λιμενικές εγκαταστάσεις ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις μεταφορές: Αποβλέπει στη σύνδεση περιφερειακών περιοχών – των ελληνικών νησιών – με την ηπειρωτική χώρα και στην εξασφάλιση διατροπικής σύνδεσης με το σιδηροδρομικό σύστημα του αστικού συγκροτήματος Πειραιώς-Αθνών.
Επίσης, η Ελλάδα προτίθεται να χρηματοδοτήσει την κατασκευή μόλου στην αποβάθρα Ι του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του λιμανιού του Πειραιά, καθώς και στην αγορά εξοπλισμών συνολικού κόστους 52,8 εκατ. ευρώ. Μέρος των εν λόγω υποδομών και του εξοπλισμού τίθεται στη διάθεση του ΟΛΠ. Το υπόλοιπο πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης βάσει συμφωνίας παραχώρησης, από ιδιωτική επιχείρηση που επελέγη βάσει πανευρωπαϊκής ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
Η Επιτροπή πιστεύει ότι η εν λόγω χρηματοδότηση συνιστά κρατική ενίσχυση υπέρ του ΟΛΠ, δεδομένου ότι απαλλάσσει τις λιμενικές αρχές από επενδυτικό κόστος σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμες υποδομές, κόστος το οποίο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα υφίσταντο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία εις βάθος αξιολόγησης του θέματος."

Τρίτη 21 Ιουλίου 2009

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑΣ ΤΣΟΥΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΛΠ


Η Ελπίδα Τσουρή, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Νομού Χίου, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα τη δημόσια χρηματοδότηση για έργα ανάπτυξης υποδομής στο λιμάνι του Πειραιά.

Ειδικότερα, αναφέρει:

<Με πρόσφατη ανακοίνωση της (16/07/2009), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε εν μέρει δημόσια χρηματοδότηση για έργα ανάπτυξης υποδομής στο λιμάνι του Πειραιά.Η Ε.Ε. ενέκρινε δημόσια χρηματοδότηση για την κατασκευή γέφυρας πεζών και μόλων στο σταθμό επιβατών του λιμανιού του Πειραιά. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με τη δημόσια χρηματοδότηση κατασκευής μόλου και την αγορά διαφόρων τύπων εξοπλισμού στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του ίδιου λιμανιού.Στην ανακοίνωση της, η Ε.Ε. αναφέρει ότι η Ελλάδα προτίθεται να χρηματοδοτήσει την κατασκευή μόλου στην αποβάθρα Ι του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του λιμανιού του Πειραιά, καθώς και στην αγορά εξοπλισμών συνολικού κόστους 52,8 εκατ. ευρώ. Μέρος των εν λόγω υποδομών και του εξοπλισμού τίθεται στη διάθεση του ΟΛΠ. Όπως, επί λέξει, αναφέρεται, «υπόλοιπο πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης βάσει συμφωνίας παραχώρησης, από ιδιωτική επιχείρηση που επελέγη βάσει πανευρωπαϊκής ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών».Η Επιτροπή πιστεύει ότι η εν λόγω χρηματοδότηση συνιστά κρατική ενίσχυση υπέρ του ΟΛΠ, και ως εκ τούτου, αποφάσισε να κινήσει διαδικασία εις βάθος αξιολόγησης του θέματος.Βάσει των παραπάνωΕρωτάται ο κ. Υπουργός1. Στα έργα, για τα οποία ζητήθηκε η έγκριση δημόσιας χρηματοδότησης από την Ε.Ε., περιλαμβάνονται υποδομές και εξοπλισμός, που αφορούν και στην Προβλήτα ΙΙ (Σ.ΕΜΠΟ ΙΙ) του ΟΛΠ, η οποία έχει παραχωρηθεί στην COSCO;2. Ποιο είναι το, κατά την ανακοίνωση, «υπόλοιπο, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης από ιδιωτική επιχείρηση», και ποια είναι η επιχείρηση αυτή; Παρακαλώ για την κατάθεση όλου του φακέλου της πρότασης, η οποία υποβλήθηκε, προς έγκριση, στην Ε.Ε., και αφορά στη δημόσια χρηματοδότηση έργων ανάπτυξης υποδομής στο Λιμάνι του Πειραιά>.

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2009

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ Σ.ΕΜΠΟ


Η Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Μαριλένα Κοππά επανέρχεται στο θέμα της παραχώρησης του Σ.ΕΜΠΟ με δεύτερη ερώτησή της προς την Ευρωβουλή που κατέθεσε στις 14/7/2009.

Η ερώτηση έχει ως εξής :

Σε συνέχεια ερώτησης (24/02/09) που απαντήθηκε από τον Επίτροπο Tajani (15/04/2009) σχετικά με την Σύμβαση Παραχώρησης (εφεξής Σ.Π.) του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (εφεξής ΣΕΜΠΟ) της ΟΛΠ ΑΕ (προβλήτες ΙΙ & ΙΙΙ) στην ΑΕΑΣ COSCO (εφεξής «Ανάδοχος»).Λαμβάνοντας υπόψη:
v Το Άρθρο Τρίτο του ν. 3755/30-03-2009 (ΦΕΚ Α 52/09) που κύρωσε τη Σ.Π.
v Το Άρθρο 9.2 της Σ.Π., όπου η ΟΛΠ ΑΕ δεσμεύεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης (τουλάχιστον 30 έτη) έναντι του Ανάδοχου να μην δημιουργήσει ΣΕΜΠΟ ή να παρέχει υπηρεσίες φορτοεκφορτώσης σε άλλο σημείο του Πειραιά, πλην της Προβλήτας Ι που δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο περιορισμός αυτός δεν προβλεπόταν στην αρχική διακήρυξη.
v Ότι, κατά παρέκκλιση των 2.4.3, 21.1.1., 21.2.1, το Άρθρο 21.2.1 της Σ.Π. δίνει το δικαίωμα στον Ανάδοχο να διακόπτει τη λειτουργία του ΣΕΜΠΟ για συνεχή χρονικό διάστημα 14 ημερών, όσο συχνά επιθυμεί, χωρίς ο ΟΛΠ να έχει δικαίωμα καταγγελίας της Σ.Π. εκ του λόγου αυτού. Στην αρχική διακήρυξη (Άρθρο 30, Παρ. 5 προβλέπετε διάστημα μόλις 4 ημερών).
v Ότι ο ΟΛΠ παρέχει Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος ή/και θεμελιώδης για την οικονομική δραστηριότητα της ελληνικής αγοράς.
v Ότι με το ν. 3755/30-03-2009 η ενεργοποίηση της Σ.Π. προβλέπεται την 01/10/2009
Ερωτάται η Επιτροπή:
Α) Eξετάστηκε η νομιμότητα της Σ.Π. και των πρόσθετων Άρθρων (Δεύτερου, Τρίτου) του ν.3755/09 που την κύρωσε, προκειμένου η παραχώρηση των ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ να συνάδει με το κοινοτικό κεκτημένο; Β) Γνωστοποιήθηκαν στην Επιτροπή τα άρθρα Δεύτερο και Τρίτο του ν.3755/2009 και έχει κριθεί εάν οι επιπλέον διευκολύνσεις που παρέχονται στον Ανάδοχο συνιστούν κρατική ενίσχυση ή/και έμμεση επιδότηση; Γ) Με βάση τη Σ.Π, πώς διασφαλίζεται ότι ο Ανάδοχος δεν απολαμβάνει δεσπόζουσας θέσης έναντι της ΟΛΠ ΑΕ, που επιφέρει νόθευση του ενδολιμενικού ανταγωνισμού υπηρεσιών, εις βάρος του κοινωνικού συνόλου; Δ) Με δεδομένες τις ρυθμίσεις των άρθρων 2.4.3 και 21.1.1. της Σ.Π., ποιο είναι το νόημα του άρθρου 21.2.1. που παρέχει στην COSCO δυνατότητα παύσης λειτουργίας του ΣΕΜΠΟ για 14 μέρες; Σε ενδεχόμενο παύσεων λειτουργίας των ΣΕΜΠΟ, μεμονωμένων ή διαδοχικών, πώς προστατεύεται το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον διεθνούς εμπορίου; Ε) Συνάδει το επίπεδο προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού που προβλέπει ο ν. 2687/1953 ΦΕΚ Α΄317 με το κοινοτικό δίκαιο;