Πέμπτη 16 Ιουλίου 2009

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ Σ.ΕΜΠΟ


Η Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Μαριλένα Κοππά επανέρχεται στο θέμα της παραχώρησης του Σ.ΕΜΠΟ με δεύτερη ερώτησή της προς την Ευρωβουλή που κατέθεσε στις 14/7/2009.

Η ερώτηση έχει ως εξής :

Σε συνέχεια ερώτησης (24/02/09) που απαντήθηκε από τον Επίτροπο Tajani (15/04/2009) σχετικά με την Σύμβαση Παραχώρησης (εφεξής Σ.Π.) του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (εφεξής ΣΕΜΠΟ) της ΟΛΠ ΑΕ (προβλήτες ΙΙ & ΙΙΙ) στην ΑΕΑΣ COSCO (εφεξής «Ανάδοχος»).Λαμβάνοντας υπόψη:
v Το Άρθρο Τρίτο του ν. 3755/30-03-2009 (ΦΕΚ Α 52/09) που κύρωσε τη Σ.Π.
v Το Άρθρο 9.2 της Σ.Π., όπου η ΟΛΠ ΑΕ δεσμεύεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης (τουλάχιστον 30 έτη) έναντι του Ανάδοχου να μην δημιουργήσει ΣΕΜΠΟ ή να παρέχει υπηρεσίες φορτοεκφορτώσης σε άλλο σημείο του Πειραιά, πλην της Προβλήτας Ι που δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο περιορισμός αυτός δεν προβλεπόταν στην αρχική διακήρυξη.
v Ότι, κατά παρέκκλιση των 2.4.3, 21.1.1., 21.2.1, το Άρθρο 21.2.1 της Σ.Π. δίνει το δικαίωμα στον Ανάδοχο να διακόπτει τη λειτουργία του ΣΕΜΠΟ για συνεχή χρονικό διάστημα 14 ημερών, όσο συχνά επιθυμεί, χωρίς ο ΟΛΠ να έχει δικαίωμα καταγγελίας της Σ.Π. εκ του λόγου αυτού. Στην αρχική διακήρυξη (Άρθρο 30, Παρ. 5 προβλέπετε διάστημα μόλις 4 ημερών).
v Ότι ο ΟΛΠ παρέχει Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος ή/και θεμελιώδης για την οικονομική δραστηριότητα της ελληνικής αγοράς.
v Ότι με το ν. 3755/30-03-2009 η ενεργοποίηση της Σ.Π. προβλέπεται την 01/10/2009
Ερωτάται η Επιτροπή:
Α) Eξετάστηκε η νομιμότητα της Σ.Π. και των πρόσθετων Άρθρων (Δεύτερου, Τρίτου) του ν.3755/09 που την κύρωσε, προκειμένου η παραχώρηση των ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ να συνάδει με το κοινοτικό κεκτημένο; Β) Γνωστοποιήθηκαν στην Επιτροπή τα άρθρα Δεύτερο και Τρίτο του ν.3755/2009 και έχει κριθεί εάν οι επιπλέον διευκολύνσεις που παρέχονται στον Ανάδοχο συνιστούν κρατική ενίσχυση ή/και έμμεση επιδότηση; Γ) Με βάση τη Σ.Π, πώς διασφαλίζεται ότι ο Ανάδοχος δεν απολαμβάνει δεσπόζουσας θέσης έναντι της ΟΛΠ ΑΕ, που επιφέρει νόθευση του ενδολιμενικού ανταγωνισμού υπηρεσιών, εις βάρος του κοινωνικού συνόλου; Δ) Με δεδομένες τις ρυθμίσεις των άρθρων 2.4.3 και 21.1.1. της Σ.Π., ποιο είναι το νόημα του άρθρου 21.2.1. που παρέχει στην COSCO δυνατότητα παύσης λειτουργίας του ΣΕΜΠΟ για 14 μέρες; Σε ενδεχόμενο παύσεων λειτουργίας των ΣΕΜΠΟ, μεμονωμένων ή διαδοχικών, πώς προστατεύεται το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον διεθνούς εμπορίου; Ε) Συνάδει το επίπεδο προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού που προβλέπει ο ν. 2687/1953 ΦΕΚ Α΄317 με το κοινοτικό δίκαιο;