Παρασκευή 24 Ιουλίου 2009

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΛΠ ΠΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑ ΤΣΟΥΡΗ


<Αξιότιμη κα Τσουρή, Ο ΟΛΠ ΑΕ υπέβαλε αιτήματα χρηματοδότησης το 2007, συνολικού ύψους €58εκ. στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ προς την Διαχειριστική Αρχή ΟΑΛΑΑ (Οδικοί Άξονες-Λιμάνια-Αστική Ανάπτυξη) του ΥΠΕΧΩΔΕ. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ σε ποσοστό 80% και τα εν λόγω αιτήματα χρηματοδότησης που κοινοποιήθηκαν στην Ευρ. Επιτροπή αφορούν στην: 1. Κατασκευή Πεζογέφυρας και μικρών ντόκων εξυπηρέτησης ακτοπλοϊκών πλοίων στο Κεντρικό επιβατικό λιμάνι. 2. Κατασκευή υποδομής του Προβλήτα Ι. 3. Προμήθεια λιμενικού εξοπλισμού. Κατόπιν της επίσημης ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό IP/09/1132/13-7-2009 η ΕΕ ενέκρινε τη χρηματοδότηση της πεζογέφυρας και των ντόκων στο Κεντρικό λιμάνι. Σε ότι αφορά την πεζογέφυρα, η ΕΕ θεωρεί ότι δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση, καθώς είναι υποδομή προσβάσιμη σε όλους τους χρήστες χωρίς οικονομικό όφελος για τον ΟΛΠ και συμβάλλει στην ασφάλεια των επιβατών. Η χρηματοδότηση των ντόκων της ακτοπλοΐας, σύμφωνα με την ΕΕ, αποτελεί μεν κρατική ενίσχυση η οποία όμως είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή αγορά καθώς συνάδει με την Ευρωπαϊκή πολιτική για τις μεταφορές συμβάλλοντας στη σύνδεση της νησιωτικής περιφέρειας με την ηπειρωτική χώρα και την ενίσχυση της σύνδεσης πλοίου και σταθερού μέσου τροχιάς. Η ΕΕ ξεκινάει επίσημη έρευνα για τις υπόλοιπες δύο υποθέσεις χρηματοδότησης, για τις οποίες θεωρεί ότι αποτελούν κρατικές ενισχύσεις και πιθανώς να έχουν επιπτώσεις στον κοινοτικό ανταγωνισμό. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι οι αιτήσεις δεν είναι συμβατές, ή ότι απορρίφθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση του ΟΛΠ θα υποβάλλει όλα τα αναγκαία στοιχεία ώστε να στοιχειοθετηθεί η συμβατότητα της χρηματοδότησης. Ειδικότερα, η αιτηθείσα χρηματοδότηση για τον Προβλήτα Ι αφορά την κατασκευή της υποδομής και δεν περιλαμβάνει τον υπό παραγγελία εξοπλισμό του νέου τερματικού που όπως γνωρίζετε παραμένει υπό τη διαχείριση του ΟΛΠ. Άλλωστε, ο ΟΛΠ έχει ήδη χρηματοδοτήσει ή χρηματοδοτεί με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια το ανωτέρω έργο (πρόσφατα άλλωστε υπεγράφη χρηματοδοτική συμφωνία με την ΕΤΕπ. για τον Προβλήτα Ι) και δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα κανένα κονδύλι κρατικής ή κοινοτικής ενίσχυσης. Συνεπώς στην περίπτωση θετικής εξέλιξης του αιτήματος, ο ΟΛΠ θα είναι άμεσα ωφελημένος και βεβαίως και το Κράτος στο οποίο ανήκει κατά κυριότητα το σύνολο της υποδομής αυτής και την οποία, σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης ΟΛΠ- Δημοσίου, θα έπρεπε να χρηματοδοτήσει καθ’ ολοκληρία ως έργο εθνικού ενδιαφέροντος. Σε ότι αφορά την αιτηθείσα χρηματοδότηση για τον εξοπλισμό, αυτή αφορά σε πλήθος μηχανημάτων προς χρήση τόσο στον υπό παραχώρηση στη Cosco (η αναφερόμενη στην ανακοίνωση ως «ιδιωτική επιχείρηση») προβλήτα ΙΙ, όσο και στον Προβλήτα Ι που παραμένει στον ΟΛΠ. Ο εν λόγω όμως εξοπλισμός αποκτήθηκε στο παρελθόν από τον ΟΛΠ και πάντως πριν το 2008 που ξεκίνησε η διαδικασία της παραχώρησης του Προβλήτα ΙΙ. Επομένως οποιαδήποτε θετική απόφαση από την Ευρ. Επιτροπή μόνο θετικό αποτέλεσμα μπορεί να έχει για τον Οργανισμό και ουδέν όφελος για τη Cosco. Άλλωστε, οποιοδήποτε ποσό εγκριθεί θα εισπραχθεί αποκλειστικά από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί το γεγονός ότι η απόφαση χρηματοδότησης για το Κεντρικό επιβατικό λιμάνι, που για πρώτη φορά επιτυγχάνεται από την εισαγωγή του ΟΛΠ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δημιουργεί θετικό προηγούμενο για την υπαγωγή της εταιρείας σε ανάλογα χρηματοδοτικά προγράμματα. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στα πλαίσια και των σχεδιασμών του ΟΛΠ για την επέκταση του επιβατικού λιμανιού η οποία θα είναι απαραίτητη στην επόμενη δεκαετία, δεδομένων των ρυθμών αύξησης του επιβατικού έργου στην ακτοπλοΐα και την Κρουαζιέρα. Είναι φανερό, ότι η χρηματοδότηση που ο ΟΛΠ πέτυχε αποτελεί απολύτως θετική εξέλιξη για τον Οργανισμό και ανοίγει προοπτικές και για τα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας ώστε και εκείνα να αναζητήσουν με αξιώσεις ανάλογες ενισχύσεις. Για το λόγο αυτό είμαστε σίγουροι ότι θα σας βρούμε αρωγό στην προσπάθεια του Οργανισμού για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος και στις εκκρεμούσες αιτήσεις χρηματοδότησης. Με εκτίμηση, Ο Διευθύνων Σύμβουλος >