Παρασκευή 24 Ιουλίου 2009

ΜΠΛΟΚΟ Ε.Ε ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΛΠ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ανακοίνωσή της προς τον ΟΛΠ, εκφράζει τις αμφιβολίες της για την χρηματοδότηση ορισμένων έργων του ΟΛΠ. Για το λόγο αυτό αποφάσισε να αξιολογήσει το θέμα σε βάθος πριν προχωρήσει στην εν λόγω χρηματοδότηση.


Η πλήρης ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως εξής :


"Η Επιτροπή εγκρίνει εν μέρει δημόσια χρηματοδότηση για έργα ανάπτυξης υποδομής στο λιμάνι του Πειραιά στην Ελλάδα
Reference: IP/09/1132 Date: 13/07/2009


HTML:
EN FR DE EL
PDF:
EN FR DE EL
DOC:
EN FR DE EL
IP/ 09/ 1132
Βρυξέλλες , 13 Ιούλιος 2009

"Η Επιτροπή εγκρίνει εν μέρει δημόσια χρηματοδότηση για έργα ανάπτυξης υποδομής στο λιμάνι του Πειραιά στην Ελλάδα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα δημόσια χρηματοδότηση για την κατασκευή γέφυρας πεζών και μόλων στο σταθμό επιβατών του λιμανιού του Πειραιά. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με τη δημόσια χρηματοδότηση κατασκευής μόλου και την αγορά διαφόρων τύπων εξοπλισμού στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του ίδιου λιμανιού.
Σύμφωνα με το σχέδιο των ελληνικών αρχών, η κατασκευή γέφυρας πεζών και μόλων στο σταθμό επιβατών του λιμανιού του Πειραιά θα κοστίσει 5,1 εκατομμύρια ευρώ.
Η γέφυρα πεζών αποβλέπει στο να εξασφαλίσει καλύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση προς και από το σταθμό επιβατών του λιμανιού και από το σιδηροδρομικό σταθμό Αθηνών Πειραιά. Οι μόλοι αποβλέπουν στην εξασφάλιση πρόσθετων θέσεων πρόσδεσης για τα πλοία που εξυπηρετούν τα ελληνικά νησιά.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η δημόσια χρηματοδότηση για την κατασκευή της γέφυρας δεν εμπλέκει κρατικές ενισχύσει ς, δεδομένου ότι αποτελεί γενικού χαρακτήρα υποδομή, ανοικτή σε όλους τους χρήστες, η οποία δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ).
Όσον αφορά τη χρηματοδότηση της κατασκευής των μόλων στο σταθμό επιβατών του λιμανιού, η Επιτροπή αποφάσισε ότι το εν λόγω μέτρο δεν συνιστά κρατική ενίσχυση, δεδομένου ότι αφορά δημόσια επένδυση σε λιμενικές εγκαταστάσεις οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης, πλην όμως συμβατής με την κοινή αγορά. Πράγματι, η επένδυση στις εν λόγω λιμενικές εγκαταστάσεις ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις μεταφορές: Αποβλέπει στη σύνδεση περιφερειακών περιοχών – των ελληνικών νησιών – με την ηπειρωτική χώρα και στην εξασφάλιση διατροπικής σύνδεσης με το σιδηροδρομικό σύστημα του αστικού συγκροτήματος Πειραιώς-Αθνών.
Επίσης, η Ελλάδα προτίθεται να χρηματοδοτήσει την κατασκευή μόλου στην αποβάθρα Ι του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του λιμανιού του Πειραιά, καθώς και στην αγορά εξοπλισμών συνολικού κόστους 52,8 εκατ. ευρώ. Μέρος των εν λόγω υποδομών και του εξοπλισμού τίθεται στη διάθεση του ΟΛΠ. Το υπόλοιπο πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης βάσει συμφωνίας παραχώρησης, από ιδιωτική επιχείρηση που επελέγη βάσει πανευρωπαϊκής ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
Η Επιτροπή πιστεύει ότι η εν λόγω χρηματοδότηση συνιστά κρατική ενίσχυση υπέρ του ΟΛΠ, δεδομένου ότι απαλλάσσει τις λιμενικές αρχές από επενδυτικό κόστος σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμες υποδομές, κόστος το οποίο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα υφίσταντο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία εις βάθος αξιολόγησης του θέματος."